2012 castle (3piece) drawings list


2012.01.oo “ castle ”  original : 297x210mm, pencil- drawings on paper.

120100010web.JPG

2012.01.xx “ castle 2 ”original : 297x210mm, pencil- drawings on paper.

120100020web.JPG

2012.01.oo “ castle 3 ”original : 297x210mm, pencil + Acrylic-Paint drawings on paper.

120100030web.JPG
+++ COMMENTS +++